Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

chociazraz
6856 2370 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
chociazraz
7916 d267
Reposted fromumorusana umorusana viaOnly2you Only2you
chociazraz
9533 5ace
NATURALLY.
chociazraz
chociazraz
7682 fb9e
Reposted frommosiek mosiek viamslexi mslexi
chociazraz
Reposted frombluuu bluuu
chociazraz
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viacurlydarcey curlydarcey

March 23 2017

chociazraz
1742 6570
i think that there is nothing better than good coffee
chociazraz
1466 4111 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

March 22 2017

0878 5b81
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
chociazraz
Reposted frombluuu bluuu
5040 964b
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viapannakreatura pannakreatura
chociazraz
Reposted frombluuu bluuu
chociazraz
5848 97e6
8095 752e
6394 2f22 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamslexi mslexi
chociazraz
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow

March 20 2017

chociazraz
5607 d0ca 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl