Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

chociazraz
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie
chociazraz
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie
chociazraz
chociazraz
8257 4deb
Reposted fromLittleJack LittleJack viapannakreatura pannakreatura
0270 a70f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialexxie lexxie
chociazraz
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 

March 29 2017

chociazraz
3251 a920 500

March 28 2017

chociazraz
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain vianewperception newperception

March 27 2017

chociazraz
5847 05ef
chociazraz
chociazraz
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatobecontinued tobecontinued
chociazraz
4185 726e 500
5859 6ebe 500
Reposted fromerial erial viafoodforsoul foodforsoul
chociazraz

March 26 2017

chociazraz
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaOnly2you Only2you
chociazraz
3096 5cff 500
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaOnly2you Only2you
8016 ebc8 500
chociazraz
What matters most is how well you walk through the fire.
— Charles Bukowski
Reposted frommefir mefir vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl